Om Säbygården

Säbygården
Första gången vi kan hitta något i arkiven som tyder på att huset finns, är i mantalslängden år 1808. Länsman Kristian Pettersson från Säby skattade för sex fönsterlufter. Detta var mycket jämfört med andra gårdar på Tjörn, men lika mycket som en systergård i Stordal, som man vet byggdes 1790.

Mangårdsbyggnaden
Säbygården är en framkammarstuga, en variant av enkelstuga. Bredden är fortfarande enkel, men huset har förlängts med ett rum. Säbygården är en av de få bevarade framkammarstugorna på Tjörn. Utmärkande för enkelstugorna är att dagsljuset i rummen kommer in från fönster på tre sidor.

För senare generationer var huset ett välkänt inslag i bygden. Ett stort ”enkelt” tvåvåningshus med två skorstenar, målat i en med tiden alltmer flagnande röd färg med vita knutar. Under den röda färgen framträdde en gul färg. Som gulmålat och dessutom med endast en skorsten, porträtteras huset på en målning av Karl Nordström 1883.

Drängstugan
Till huvudbyggnaden hör en drängstuga, en byggnad som också användes för bakning och tvätt. Inredningen är i stora drag densamma som fanns i stugan från början.

Magasinet
Magasinet rymmer två utställnings- och möteslokaler, ett mindre mötesrum samt ett fullt utrustat kök. Det rymmer upp till 60 personer och kan hyras för längre eller kortare tid.

Den gamla byn
Under 1700-talet beboddes Säby av ättlingar till länsmannen Torbjörn Larsson, som fått de två hemmanen som förläning med ärftlig besittningsrätt på 1690-talet. Byn bestod av en klunga små hus, grupperade på och runt kullen strax norr om Säbygården. Den gamla byn fanns kvar till laga skiftet som genomfördes på 1850-talet. De splittrade ägorna sammanfördes då i större brukningsenheter och åbyggnaderna flyttades ut på de olika ägorna.

Säby finns med i Riksantikvarieämbetets förteckning över riksintressen. Här finns den gamla byplatsen med bebyggelse, stenskodd damm, Säbygården, uppodlad ängsmark, kohage och utskiftad bebyggelse samt rester efter den gamla inägogränsen. Vid Säbygården börjar leden till Säby ö, en väg förbi betesmark, lämningar efter bryggor, rader av grindar och stengärdsgårdar främst från det laga skiftet. På Säby ö finns även lämningar efter flera trankokerier (1700-tal) och efter torp. jordkällare och inhägnade odlingslotter (1800-tal) samt restaurerad stenstuga.